SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Pedagog i psycholog

 pomoc


W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają:

– psycholog mgr Katarzyna Droździk – Stańkowska

– pedagog mgr Bożena Prus – Kot

– pedagog mgr Ewa Jędrzejczyk


 

W czasie zebrań z rodzicami, pedagodzy i psycholog pełnią dyżur w godzinach 17.00 – 19.00


 

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzone są zajęcia dla uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej wymagających wsparcia pedagogiczno-psychologicznego.


 

Pedagodzy prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.


 

Psycholog prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas 1 oraz 3 szkoły podstawowej ,wymagających wsparcia emocjonalnego.

Priorytetem  pracy pedagogów i psychologa jest dobro ucznia. Wspomagając w rozwiązywaniu jego problemów działamy kompleksowo, staramy się ustalić przyczyny i udzielamy wsparcia w ich niwelowaniu.
Zgodnie z wytycznymi ustawy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, udzielamy wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Polega ono na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 • Z niepełnosprawności
 • Z niedostosowania społecznego
 •  Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 •  Ze szczególnych uzdolnień
 •  Ze specyficznych trudności w uczeniu się
 • Z zaburzeń komunikacji językowej
 •  Z choroby przewlekłej
 •  Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 •  Z niepowodzeń edukacyjnych
 •  Z zaniedbań środowiskowych
 •  Z trudności adaptacyjnych

 

Pomoc udzielana jest na wniosek: dyrektora szkoły, rodziców, nauczycieli, ucznia, pielęgniarki szkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.
Świadczone usługi mają formę:
– porad
– indywidualnych konsultacji
– warsztatów
– szkoleń
Pomoc udzielana jest we współpracy z:
– rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia