Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Pedagog i psycholog

Z ostatniej chwili:

X Bytomskie Spotkania Edukacyjno – Wychowawcze 22-29 maja 2017 – oto harmonogram – klik!

————————————————————

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają:
– psycholog mgr Katarzyna Kujawska

– pedagog Mgr Beata Pilśniak

– pedagog mgr Jolanta Pawlak

Poniedziałek

     Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Psycholog

K. Kujawska

8.00 –10.45

11.30-12.15

12.30 – 16.00

9.00 – 11.45

8.00 – 10.00

10.45-12.00

8.00 -13.30

Pedagog

J. Pawlak

11.15 – 12.30

11.45 – 12.30

9.00 – 11.45

9.00 – 11.30

10.45-12.30

Pedagog

B. Pilśniak

9.00- 10.30

11.30- 12.30

8.00 -11.30

8.00 – 10.30

11.30 – 12.30

8.00-12.30

8.30-14.30

Priorytetem  pracy pedagogów i psychologa jest dobro ucznia. Wspomagając w rozwiązywaniu jego problemów działamy kompleksowo, staramy się ustalić przyczyny i udzielamy wsparcia w ich niwelowaniu.
Zgodnie z wytycznymi ustawy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, udzielamy wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Polega ono na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 1. Z niepełnosprawności
  2.Z niedostosowania społecznego
  3. Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
  4. Ze szczególnych uzdolnień
  5. Ze specyficznych trudności w uczeniu się
  6. Z zaburzeń komunikacji językowej
  7. Z choroby przewlekłej
  8. Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
  9. Z niepowodzeń edukacyjnych
  10. Z zaniedbań środowiskowych
  11. Z trudności adaptacyjnych

Pomoc udzielana jest na wniosek: dyrektora szkoły, rodziców, nauczycieli, ucznia, pielęgniarki szkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.
Świadczone usługi mają formę:
– porad
– indywidualnych konsultacji
– warsztatów
– szkoleń
Pomoc udzielana jest we współpracy z:
– rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia