Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Jak wspomóc dziecko w przygotowaniach  do nauki czytania ?

ksiazka1

Czytanie jest umiejętnością, która okazuje się niezbędna do dalszego uczenia się. Nie ulega
wątpliwości, iż od poziomu funkcjonowania tej umiejętności zależą postępy dziecka w nauce. Pełna
i prawidłowo opanowana umiejętność czytania pozwala na samodzielne zgłębianie różnych
dziedzin wiedzy, wyszukiwania potrzebnych informacji, czy komunikowania się z ludźmi.
Czytanie jest umiejętnością złożoną. Proces ten polega na jednoczesnym kształtowaniu szeregu
różnych umiejętności: rozpoznawania znaków, kojarzenia ich ze sobą, rozumienia prostych                                                                                                             i złożonych sekwencji znaków, a także wielu właściwości psychicznych dziecka, zarówno
intelektualnych, jak również emocjonalno-motywacyjnych.Wymaga posiadania od dziecka
bogatego słownictwa oraz umiejętności operatywnego posługiwania się nim.
Przygotowanie dziecka do nauki czytania powinno koncentrować się głównie na rozwijaniu
sprawności psychomotorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej                                                                                                               i słuchowej.
Istotną rolę w rozwijaniu percepcji wzrokowej odgrywają :
-zabawy konstrukcyjne,
-układanki, puzzle,
-układanki obrazkowe, klocki obrazkowe,
-obrazki i historyjki obrazkowe, z uwzględnieniem zależności przyczynowo- skutko
-dobieranie par jednakowych obrazków typu „memory”, „skojarzenia”, „dobierz w pary”,
- układanie obrazków po lewej – po prawej stronie (uczymy orientacji przestrzennej),
-układanie obrazków w szeregu.
Doskonalić percepcję słuchową możemy z dzieckiem w toku następujących zabaw:
-wystukiwania, wyklaskiwania podanego rytmu,
-różnicowania tonów wysokich- niskich oraz tempa szybkiego- powolnego,
-dzielenie zdań prostych na wyrazy, porównywanie liczby wyrazów w zdaniach,
-dzielenie wyrazów na sylaby i łączenie tych sylab, przeliczanie sylab w wyrazach (dłuższy krótszy
wyraz)
-tworzenie wyrazów na daną, wybraną przez nas sylabę, wyszukiwanie tej sylaby w różnych
wyrazach,
-tworzenie wyrazów przez dodanie sylab początkowych do znanych sylab końcowych, aby
utworzyć wyraz,
-rozwiązywanie rebusów obrazkowych,
-analizy i syntezy głoskowej wyrazów (skojarzenie głoski ze znakiem graficznym- literą),
-wyróżnianie i wybrzmiewanie głosek i w nagłosie (O-la, u-le, k-ot) i wygłosie (ul-e, no-s, no-c)
-odróżnianie danych głosek od innych np. klaszcząc, podskakując, gdy dziecko usłyszy daną
głoskę,
- rozpoznawanie obrazków i przedmiotów na podstawie głoski końcowej bądź początkowej ich
nazw,
- dobieranie par obrazków, w których nazwa jednego rozpoczyna się taką głoską, jak kończy się
nazwa poprzedniego: rak-kot, ton- nos,
-wyodrębnianie środkowej głoski w wyrazie.
Dojrzałość fizyczna dziecka warunkuje dojrzałość psychomotoryczną dziecka, która ma wpływ na
dobrą orientację przestrzenną. Przejawem tej dojrzałości jest :
-zręczność, sprawność rąk,
-zdolność wykonywania ruchów ciągłych, dużych rozmachowych ruchów rąk,
-utrzymania orientacji kierunków – idziemy w prawo, w lewo,
-utrzymania orientacji w zależnościach przestrzennych typu: nad, pod, pomiędzy, obok, na,
-łapanie, toczenie piłki,
-utrzymywanie równowagi,
-rozwijanie sprawności palców- rysowanie, lepienie, wydzieranie, wycinanie,
-wyrabianie płynności i precyzji ruchów ręki np: rysując po śladzie.
Przejawem dojrzałości emocjonalno-społecznej będzie stopień samodzielności, zaradności, chęci i
łatwości nawiązywania kontaktów, równowaga emocjonalna, wiara we własne siły, wrażliwość na
opinie rówieśników, nauczycieli.
To właśnie pozytywne nastawienie emocjonalno-społeczne, uzyskane głównie dzięki rodzicom, jest
podstawą osiągnięcia przez dzieci gotowości do nauki czytania a także uzyskania pozytywnych
rezultatów po podjęciu samej nauki.
Katarzyna Gadecka- logopeda, pedagog
Literatura:
1.G.Demelowa „Minimum logopedyczne dla nauczycieli przedszkola” Warszawa 1979, WsiP
2.M.Dmochowska ” Droga dziecka do nauki i pisania” Warszawa 1990, PZWS

3.M.Kwiatkowska ” Przygotowanie dziecka do szkoły” Warszawa 1993, WSiP